Gwarancja

warunki gwarancji na produkty nowe i regenerowane

1.1. VOGIA udziela gwarancji na zakupiony Towar na okres 12 miesięcy od daty montażu Towaru

§2

2.1. VOGIA odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

2.2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń Towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji lub przeciążenia Towaru, wadliwego montażu Towaru (o ile nie był wykonywany przez VOGIA), jego niewłaściwego magazynowania oraz normalnego zużycia Towaru.

2.3. Wady i usterki powstałe w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy ryzyko leżało po stronie VOGIA.

§3

3.1. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli usterka lub wada jest widoczna w momencie odbioru Towaru przez Kupującego, o ile nie zostanie ona przez Kupującego zgłoszona przy jego odbiorze.

3.2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w Okresie Gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty ich ujawnienia.

§4

4.1. VOGIA może według własnego wyboru dokonać korekty faktury oraz zwrócić Kupującemu równowartość ceny zakupionego Towaru, bądź usunąć na swój koszt wady fizyczne Towaru lub dostarczyć Towar wolny od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w Okresie Gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

4.2. W przypadku naprawy Towaru czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy. W przypadku wymiany Towaru na nowy, Towar ten jest objęty nową gwarancją, od dnia wydania nowego Towaru.

§5

5.1. W razie stwierdzenia wady lub usterki Towaru, biorąc pod uwagę specyfikę reklamowanego Towaru, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu Kupującego, VOGIA przysługuje uprawnienie do wykonania trzykrotnej próby sprawdzającej.

5.2. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli po wykonaniu trzeciej próby nie zostanie stwierdzona wada lub usterka reklamowanego Towaru. W takim przypadku Towar zostanie zwrócony Kupującemu na jego pisemne żądanie, pod warunkiem uprzedniego pokrycia przez Kupującego kosztów dostarczenia mu Towaru.

§6

6.1. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia przez Kupującego do VOGIA Protokołu reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Gwarancji) wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, itp.) i zdjęciami wad Towaru, w pierwszej kolejności drogą mailową lub faksem. Po uzgodnieniu z VOGIA dalszego postępowania, w tym sposobu dostawy Towaru do zakładu VOGIA, Kupujący dostarczy również oryginał Protokołu oraz dowodu zakupu. Dostawa Towaru powinna nastąpić w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. W przypadku braku odmiennych ustaleń Kupujący jest zobowiązany do przesłania Towaru do zakładu VOGIA na własny koszt.

6.2. Protokół reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis wad lub usterek wraz ze wskazaniem przyczyn ich powstania.

6.3. Towary VOGIA oznaczone są plombą gwarancyjną. Obecność plomby na reklamowanym Towarze stanowi warunek konieczny rozpatrzenia reklamacji.

§7

7.1 VOGIA zobowiązuje się do podjęcia czynności celem usunięcia usterki lub wady w Towarze w terminie 14 (czternaście) dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia Towaru zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

§8

8.1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy Towaru bez zgody VOGIA.

§9

9.1 W przypadku uznania reklamacji VOGIA zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanego Towaru na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika (spedytora).

9.2. W przypadku uznania reklamacji Towar nowy lub Towar wolny od wad zostanie dostarczony Kupującemu na koszt VOGIA.

9.3. VOGIA zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeżeli reklamowany Towar będzie sprawny lub stwierdzona wada lub usterka nie są objęte gwarancja.

9.4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, poniesione przez Kupującego z powodu wady lub usterki Towaru, a w szczególności za utratę lub uszkodzenie innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych, kosztów podróży itp. W związku z udzieloną przez VOGIA gwarancją, Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

§10

10.1. W przypadku opóźnienia w płatności za reklamowany Towar, przekraczającego 7 dni, licząc od terminu płatności wskazanego na dokumencie sprzedaży, VOGIA ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania i realizacji roszczeń gwarancyjnych, do dnia uregulowania przez Kupującego zaległości płatniczych w pełnej wysokości.

10.2. W przypadku opóźnienia w płatności za reklamowany Towar, przekraczającego 60 dni licząc od terminu płatności wskazanego na dokumencie sprzedaży, udzielona gwarancja wygasa.

§11

11.1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszych Warunków Gwarancyjnych, rozstrzyga właściwy rzeczowo Sąd w Krakowie. Niniejsze warunki dostępne są także na stronie

http://vogia.pl/gwarancja/

Masz więcej pytań przejdź do kontaktu

Przejdź do kontaktu

Masz więcej pytań ? Przejdź do kontaktu