RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów Vogia sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vogia sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, adres: Obwodowa 1, 66-008 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000537891

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • a) wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vogia sp. z o.o. z siedzibą w Swidnicy ul. Obwodowa 1
 • b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Grupa możliwy jest poprzez email : info@vogia.pl
 • c) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • d) państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • e) posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • f) posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • g) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • a) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 • c) badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Okres przechowywania danych.

 • a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty są przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do przenoszenia danych;
 • c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • e) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora. Pozostajemy do Państwa dyspozycji! Zarząd Vogia sp. z o.o.

Masz więcej pytań przejdź do kontaktu

Przejdź do kontaktu

Masz więcej pytań ? Przejdź do kontaktu