Klauzula informacyjna dla Klientów Vogia sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE
L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vogia sp. z o.o. z
siedzibą w Świdnicy, adres: Obwodowa 1, 66-008 Świdnica, wpisana do
rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000537891

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • a) wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora
  Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w
  sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa
  danych osobowych jest
  Vogia sp. z o.o. z siedzibą w Swidnicy ul. Obwodowa 1
 • b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Grupa możliwy jest
  poprzez email : info@vogia.pl
 • c) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na
  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • d) państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
  realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • e) posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  prawo do przenoszenia danych.
 • f) posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
 • g) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie
ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
c) badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także
poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i
usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja
naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

4. Okres przechowywania danych.

a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do
wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będ ąą
one przetwarzane przez okres, w którym mog ujawnićć si roszczenia ąą ęą
związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa
podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy.
b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług przetwarzamy do momentu, a zgłosz Państwo sprzeciw żż ąą
względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej
oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty są
przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.
Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do przenoszenia danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń /
zamówień / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie
innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
Zarząd Vogia sp. z o.o.

Informacje i regulaminy

Nasz adres

Vogia Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 1
66-008 Świdnica
Polska
+48 512-876-009

Dane firmy!

VOGIA SP Z O. O.

REGON: 360498745
NIP: 9291863330
KRS: 000053789

NR KONTA: 60 1020 5402 0000 0202 0373 0181

Copyright 2018 Vogia.pl | recyrkulatory spalin, chłodnica cieczy, sprzęgła wiskotyczne