Warunki gwarancji na produkty nowe i regenerowane

§1

1.1.  VOGIA  udziela  gwarancji  na  zakupiony  Towar  na  okres  12  miesięcy  od  daty  montażu  Towaru,  nie  dłużej  jednak  niż  okres  24  miesięcy od daty jego sprzedaży (Okres Gwarancji).

§2 

2.1. VOGIA  odpowiada  przed  Kupującym  wyłącznie  za  wady  fizyczne  powstałe  z  przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

2.2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń  Towaru  będących  następstwem  nieprawidłowej  eksploatacji  lub  przeciążenia  Towaru,  wadliwego  montażu  Towaru  (o  ile  nie  był  wykonywany  przez VOGIA),  jego  niewłaściwego  magazynowania oraz normalnego zużycia Towaru.

2.3.  Wady  i  usterki  powstałe  w  trakcie  transportu  będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy ryzyko leżało  po stronie VOGIA.

§3 

3.1. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli usterka lub wada  jest  widoczna  w  momencie  odbioru  Towaru  przez  Kupującego, o ile nie zostanie ona przez Kupującego  zgłoszona przy jego odbiorze. 

3.2.  Wady  lub  uszkodzenia  ujawnione  w  Okresie  Gwarancji  powinny  zostać  zgłoszone  Gwarantowi  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od  daty ich ujawnienia.

§4

4.1. VOGIA może  według  własnego  wyboru  dokonać  korekty  faktury  oraz  zwrócić  Kupującemu równowartość ceny zakupionego Towaru,  bądź usunąć na swój koszt wady fizyczne Towaru lub  dostarczyć  Towar  wolny  od  wad,  jeżeli  wady  te  zostaną ujawnione w Okresie Gwarancji i powstaną z  przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

4.2.  W  przypadku  naprawy  Towaru  czas  trwania  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  okres  naprawy.  W  przypadku wymiany Towaru na nowy, Towar ten jest  objęty  nową  gwarancją,  od  dnia  wydania  nowego  Towaru.

§5 

5.1. W razie stwierdzenia wady lub usterki Towaru,
biorąc pod uwagę specyfikę reklamowanego Towaru,  przy  jednoczesnym  uwzględnieniu  interesu  Kupującego, VOGIA przysługuje  uprawnienie  do  wykonania  trzykrotnej  próby  sprawdzającej.

5.2. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli po  wykonaniu  trzeciej  próby  nie  zostanie  stwierdzona  wada lub usterka reklamowanego Towaru. W takim  przypadku Towar zostanie zwrócony Kupującemu na  jego  pisemne  żądanie,  pod  warunkiem  uprzedniego  pokrycia przez Kupującego kosztów dostarczenia mu  Towaru.

§6 

6.1.  Gwarancja  obowiązuje  pod  warunkiem  dostarczenia  przez  Kupującego  do VOGIA Protokołu  reklamacyjnego  (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Warunków  Gwarancji) wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura  VAT,  itp.)  i  zdjęciami  wad  Towaru,  w  pierwszej  kolejności drogą mailową lub faksem. Po uzgodnieniu  z VOGIA dalszego  postępowania,  w  tym  sposobu  dostawy  Towaru  do  zakładu VOGIA,  Kupujący  dostarczy  również  oryginał  Protokołu  oraz  dowodu  zakupu.  Dostawa  Towaru  powinna nastąpić w kompletnym opakowaniu albo w  opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. W  przypadku  braku  odmiennych  ustaleń  Kupujący  jest  zobowiązany  do  przesłania  Towaru  do  zakładu VOGIA na własny koszt.

6.2.  Protokół  reklamacyjny  powinien  zawierać  dokładny opis wad lub usterek wraz ze wskazaniem  przyczyn ich powstania.

6.3.  Towary VOGIA oznaczone  są  plombą  gwarancyjną.  Obecność  plomby  na  reklamowanym Towarze stanowi warunek konieczny  rozpatrzenia reklamacji.

§7

7.1 VOGIA zobowiązuje się do podjęcia  czynności celem usunięcia usterki lub wady w Towarze  w terminie 7 (siedem) dni roboczych, licząc od dnia   dostarczenia Towaru zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

§8 

8.1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w  razie dokonania naprawy Towaru bez zgody VOGIA.   

§9 

9.1  W  przypadku  uznania  reklamacji VOGIA zwróci  reklamującemu  uzasadnione  koszty  dostarczenia  reklamowanego  Towaru  na
podstawie  zweryfikowanej  faktury  przewoźnika (spedytora).

9.2. W przypadku uznania reklamacji Towar nowy lub  Towar  wolny  od  wad  zostanie  dostarczony  Kupującemu na koszt VOGIA.

9.3. VOGIA zastrzega  sobie  prawo  obciążenia  Kupującego  kosztami  manipulacyjnymi  związanymi  z  przeprowadzeniem  ekspertyzy  i  transportem,  jeżeli  reklamowany  Towar  będzie  sprawny  lub  stwierdzona  wada  lub  usterka  nie  są  objęte gwarancja. 

9.4.  Gwarant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  pośrednie  lub  bezpośrednie  szkody,  poniesione  przez  Kupującego  z  powodu  wady  lub  usterki  Towaru,  a  w  szczególności  za  utratę  lub  uszkodzenie  innego  sprzętu,  wynikłych  przestojów,  utraty  zysków  lub  dochodów,  kosztów  towarów  zastępczych,  kosztów  podróży  itp.  W  związku  z  udzieloną  przez VOGIA gwarancją,  Kupującemu  nie  przysługują  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi za wady.

§10 

10.1.  W  przypadku  opóźnienia  w  płatności  za  reklamowany Towar, przekraczającego 7 dni, licząc od  terminu  płatności  wskazanego  na  dokumencie  sprzedaży, VOGIA ma prawo odmówić  przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania i  realizacji  roszczeń  gwarancyjnych,  do  dnia  uregulowania przez Kupującego zaległości płatniczych  w pełnej wysokości.

10.2.  W  przypadku  opóźnienia  w  płatności  za  reklamowany Towar, przekraczającego 60 dni licząc od  terminu  płatności  wskazanego  na  dokumencie  sprzedaży, udzielona gwarancja wygasa.

§11 

11.1.  Wszelkie  spory  wynikające  ze  stosowania  niniejszych  Warunków  Gwarancyjnych,  rozstrzyga właściwy rzeczowo Sąd w Krakowie. Niniejsze warunki  dostępne  są  także  na  stronie http://vogia.pl/gwarancja/

Informacje i regulaminy

Nasz adres

Vogia Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 1
66-008 Świdnica
Polska
+48 512-876-009

Dane firmy!

VOGIA SP Z O. O.

REGON: 360498745
NIP: 9291863330
KRS: 000053789

NR KONTA: 60 1020 5402 0000 0202 0373 0181

Copyright 2018 Vogia.pl | recyrkulatory spalin, chłodnica cieczy, sprzęgła wiskotyczne